Címlap

Rovatok

Toplista

Bréking

Programok

Videók
EN
Change language to English
Ez a cikk több mint 1 éve frissült, elképzelhető, hogy a benne szereplő információk elavultak.

Enyém a Balaton! - Részvételi Szabályzat

Aktív Balaton - Cikkek

2016. május 24., kedd — We Love Balaton

Fotó: Sebestyén Blanka - We Love Balaton

1. Jelentkezés

1.1. A We Love Publishing Kft. (székhely: 1072 Budapest, Klauzál utca 30.; továbbiakban: “Szervező”) által szervezett közösségi kampányba (továbbiakban: ”Kampány”) kizárólag azon 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy vehet részt (továbbiakban: ”Jelentkező”, kiválasztás esetén “Résztvevő”), aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

 • elküldi a jelentkezését az Enyém a Balaton-kampány számára létrehozott, online jelentkezési lapon keresztül 
 • elfogadja és teljesíti a jelen részvételi szabályzatban leírt valamennyi feltételt, 
 • rendelkezik nyilvános Instagram-profillal.

1.2. A Jelentkező a jelentkezéssel az alábbi feltételeket tudomásul veszi és elfogadja: 

 • A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező a Jelentkezők közül a jelentkezési lap tesztkérdéseire adott válaszok alapján részben szubjektív szempontok szerint választja ki a Kampányban pénzösszeggel megajándékozott 300 személyt. Mindemellett a Kampányban az is részt vehet, aki nem részesül ebben az ajándékban (továbbiakban: Résztvevő)  
 • A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező a Jelentkezőt legfeljebb 1 alkalommal választja ki tekintettel arra, hogy a Kampány időtartama során mindvégig aktívan részt kell venni a Kampányban.  
 • A Kampányban a Résztvevők több Instagram profillal is részt vehetnek.  
 • Amennyiben a Jelentkező kiválasztásra kerül, a részvételi lehetőség nem ruházható át, a Kampány feltételeit és a Résztvevők kötelezettségeit személyesen köteles teljesíteni.
 • A Jelentkező a Kampányba való jelentkezéssel elismeri, hogy a jelentkezéskor megadott e-mail cím felett rendelkezik, illetve amennyiben más e-mail címét használja, akkor az e-mail cím tulajdonosától engedélye van annak használatára. A Kampánnyal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 • A Jelentkező a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Szervező, mint adatkezelő, továbbá marketing-kapcsolattartás érdekében a Kampány időtartama alatt és az azt követő 2 hónapos adminisztratív időszakban célhoz kötötten kezelje és felhasználja. 
 • A Jelentkező a jelentkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait a Szervező a Crane Kft. (1138 Budapest, Révész utca 27-29.) részére továbbítsa abból a célból, hogy a MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselete megbízásából termékekkel és szolgáltatásokkal, promóciókkal és akciókkal kapcsolatos címzett reklámokat küldjön a megadott elérhetőségeire, valamint ezzel összefüggésben a megadott adatait kezelje, illetve feldolgozza a hozzájárulás visszavonásáig. (Az adatkezelés feltételeiről és a hozzájárulás visszavonásáról bővebben a MasterCard Globális Adatvédelmi irányelvekben lehet tájékozódni.)

1.3. A Jelentkező hozzájárul az alábbiakhoz:

 • A Jelentkezők közül a Szervező a 3 tesztkérdésre adott válasz alapján részben szubjektív szempontok alapján kiválasztja azt a 300 személyt, aki a Kampány során ajándékban részesül. Jelentkezni addig lehet, amíg a 300 Résztvevő kiválasztásra nem került. A kiválasztás lezárásáról a Szervező hirdetményt tesz közzé a hivatalos Facebook-oldalán.  
 • A kiválasztott Jelentkezők jelen Részvételi Szabályzat elfogadásával kerülnek be a Kampányban ténylegesen résztvevők (a továbbiakban: Résztvevő) közé. 

2. Részvétel

2.1. A kiválasztott Jelentkezők jelen Részvételi Szabályzat elfogadásával Résztvevőkké válnak. 

2.2. A Résztvevő nettó 5.000,- Forint összegű ajándékra jogosult. Az ajándékot, a Localtime Budapest Kft. (1137 Budapest, Vígszínház utca. 5) biztosítja, és annak minden adóvonzatát is viseli. A nettó 5.000,- Forintot a Szervező CashCard prepaid MasterCard® bankkártyán, postai úton juttatja el a Résztvevőhöz. A CashCardhoz kapcsolódó, a kampány ideje alatt érvényes kedvezményes díjakat tartalmazó kondíciós listát az Enyém a Balaton! csapata e-mailben küldi a nyerteseknek.

2.3. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező a Peak Financial Services Ltd. (Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar) részére továbbítsa abból a célból, hogy a prepaid bankkártyát részére kipostázzák.

2.4. A Résztvevő köteles a Kampány időszaka alatt az ajándék összegével azonos összeget a balatoni nyaralásához kapcsolódó költségekre fordítani, és a Kampány időszaka alatt megvalósított, balatoni időtöltése során szerzett személyes tapasztalatairól beszámolót készíteni a Szervezővel egyeztetett módon. A Szervező a Résztvevőt e-mailben fogja tájékoztatni a beszámoló pontos formai és tartalmi követelményeiről.

2.5. A beszámoló tartalmában semmilyen formában nem jelenhet meg olyan magatartás, amely szexualitásra utal, vagy azt ábrázolja, a túlzott alkoholfogyasztást pozitívan tünteti fel, vagy arra ösztönöz.

2.6.  A kampányban való részvételre a jelentkezés lezárását követően is lehetőség van, egészen 2016. július 31. napjáig. Az ebben az időszakban a kampányban részt vevők nem jogosultak az ajándékra, azonban részt vehetnek a kampányban, így esélyük van arra, hogy kiválasztásra kerüljenek és nyereményben részesüljenek. Ezen Résztvevőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
- elfogadja és teljesíti a jelen részvételi szabályzatban leírt valamennyi feltételt,
- rendelkezik nyilvános Instagram profillal.

3. A Kampány menete

3.1. A Résztvevők a Kampány során az általuk készített beszámolóval kapcsolatban kijelentik és szavatolják, továbbá kártérítési felelősséget vállalnak arra nézve, hogy:

 • A beszámoló vonatkozásában kizárólagosan és teljes körűen jogosultak rendelkezni valamennyi szerzői joggal, illetve a szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó bármely egyéb joggal kapcsolatban, valamint harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szervezőt a felhasználási jog gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná;
 • a beszámoló elkészítése során nem veszélyeztetik saját, vagy más személy testi épségét, jogait és jogos érdekét, továbbá minden jogszabályi előírást betartanak.

3.2. A Résztvevők a beszámoló vonatkozásában a jelen részvételi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Szervező részére teljes és kizárólagos, bármely időbeli és térbeli korlátozástól mentes és valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt és felhasználási jogot engednek, mely felhasználási jog alapján a Szervező jogosult arra, hogy tájékoztatási és ellenszolgáltatási kötelezettség nélkül a beszámolót részben vagy egészben többszörözze, nyilvánosságra hozza, terjessze, átdolgozza, vagy ezeket harmadik személlyel végeztesse el. 

3.3. A Résztvevők a felhasználási jog ellenértékeként járó díjazásról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak. A Szervező a felhasználási jogot harmadik személy részére szabadon, bármilyen jogcímen átruházhatja.

3.4. A Résztvevő a Kampány során a Szervezővel tart kapcsolatot. A kapcsolattartás a Szervező online felületén, a www.welovebalaton.hu oldalon, valamint e-mailben történik. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a weboldal tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

3.5. A Kampány 2016. június 1. napjának 00:01 percétől 2016. július 31. 23:59 percig tart. 

3.6. A Résztvevő köteles a Kampány időszaka alatt a nettó támogatás összegével azonos összeget a  CashCard prepaid MasterCard® kártyával elkölteni, a vásárolt termék(ek)et jogosult megtartani, illetve a vásárolt szolgáltatásokat igénybe venni. A nyeremény készpénzre nem váltható.

3.7. A Résztvevőket a Részvételi Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező a Kampány során bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok bármely okból nem felelnek meg a Részvételi Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Kampányból kizárhatja.

4. Jutalmazás

4.1. A Kampányban legkreatívabban teljesítő 14 ajándékban részesült vagy később becsatlakozott Résztvevőt a Szervező az alábbi módon jutalmazza:

 • 14 Résztvevő páros belépőt kap a 2016 nyarán megrendezésre kerülő Sziget Fesztiválra. A jutalmazottakat a Szervező hetente választja ki, június 20. és július 31. közötti időszakban. A jutalmazottak kihirdetése mindig hétfőnként történik, a Szervező honlapján, cikk formájában.
 • egy Résztvevő fődíjban részesül, mely során a Szervező három napon át, előre egyeztetett időpontban rendelkezésére bocsátja a Kampány során használt Volkswagen gyártmányú T2 típusú gépjárművet sofőrrel együtt. A fődíj kihirdetése augusztus 8-án történik, a Szervező honlapján, cikk formájában.    
 • A gépjármű használatának részletes szabályait és feltételeit a gépjármű átadásakor a Szervező ismerteti a jutalmazott Résztvevővel.

4.2. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy szubjektív szempontok alapján kerül kiválasztásra, hogy mely Résztvevők teljesítették legkreatívabban a megbízást, és válnak ezáltal jogosulttá a fenti lehetőségekre.

4.3. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a fent rögzített természetbeni juttatások másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A Résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy ezen lehetőségeket automatikusan nem, csak a vonatkozó külön szerződés(ek) alapján jogosultak igénybe venni az azokban meghatározott feltételek szerint. 

4.4. A jutalmazásra kiválasztott Résztvevőt a Szervező az adott heti kiválasztástól számított 3 napon belül, e-mailen értesíti, legfeljebb 2 alkalommal. Ha a jutalmazásra kiválasztott Résztvevővel a Szervező  nem tudja az értesítést követő 3 napon belül felvenni a kapcsolatot, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és Szervező másik Résztvevő kiválasztására jogosult.

4.5. A jutalom átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Szervező a kampány során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

5. Adatszolgáltatás

5.1. A honlapon a kiválasztott Résztvevő neve és lakcíme kerül megjelenítésre, amelyhez valamennyi Résztvevő a jelentkezéssel, illetve a részvétellel kifejezetten hozzájárul.

5.2. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.3. A Résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

 • megadott személyes adataikat a Szervező a hatályos adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartásával, mint adatkezelő, illetve adatfeldolgozó a hozzájárulás visszavonásáig a Kampány szervezésével összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza;
 • nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; 
 • megadott személyes adataikat a Szervező, mint reklámügynökség, a későbbiekben a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében a hozzájárulás visszavonásáig célhoz kötötten kezelje és felhasználja; 
 • Játékosokról és a Nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és 
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.

5.4. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Szervező (enyemabalaton@welovebalaton.hu) e-mail címen.  A Résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a jelen Részvételi Szabályzatban említett módokon, amelyet megtehet a Résztvevő egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): enyemabalaton@welovebalaton.hu e-mail címen.

5.5. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a Kampány időszak során a Kampányból való kizárást von maga után.

5.6. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75041/2014.

5.7. Az adatszolgáltatás önkéntes.  

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.  

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Változtatás esetén az új Részvételi Szabályzat a Szervező honlapján kerül közzétételre.  

A jelen részvételi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.  

Lájkold a cikket, és mondd el róla a véleményed!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Általános Szerződési Feltételeink 2018. május 25-től megújultak, amelyek közül kiemelnénk a GDPR szabályozáshoz kapcsolódó Személyes adatok kezelése fejezet pontjait. Rendben