Címlap

Rovatok

Toplista

Bréking

Programok

Videók
EN
Change language to English
Ez a cikk több mint 1 éve frissült, elképzelhető, hogy a benne szereplő információk elavultak.

MOL Nagyon Balaton promóciós nyereményjáték

A Balatonról - Cikkek

2017. június 1., csütörtök — MOL Nagyon Balaton

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) határozza meg a Volt Produkció Kft. által a 2017. évi „MOL Nagyon Balaton” rendezvénysorozat (a továbbiakban Rendezvénysorozat) kapcsán szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban Nyereményjáték) történő részvétel feltételeit.

I. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A Nyereményjáték szervezője a Volt Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58., Cg.: 01-09-695549, adószáma: 12625150-2-41, a továbbiakban Volt Produkció).

A Nyereményjátékban résztvevő személy (a továbbiakban Játékos) a IV. pontban írt pecsétfüzet átvételével minden további jogcselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A jelen Szabályzatot a Volt Produkció bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani. A mindenkor hatályos Szabályzat elérhető és megtekinthető a www.nagyonbalaton.hu/checkin weboldalon.

II. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban kizárólag az a Magyarországon bejelentett állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személy vehet részt Játékosként, aki magyarországi hatóság által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, valamint adóazonosító jellel rendelkezik.

A Nyereményjátékban Játékosként nem vehetnek részt a Volt Produkció és a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint a felsoroltak Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

III. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2017. június 10. 12:00 óra és 2017. szeptember 16. 20:00 óra között kerül lebonyolításra.

IV. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban a jelen Szabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékos vehet részt, olyan módon, hogy a következő együttes feltételeket teljesíti:

 1. a Nyereményjáték check-in füzetét átveszi;
 2. a Rendezvénysorozat check-in füzetben felsorolt tagrendezvényei közül legalább kettő rendezvény pecsétjét a check-in füzetbe megszerzi
 3. legalább bruttó ötezer forint értékben vásárol a kijelölt MOL töltőállomáson
 4. – személyi adataival megfelelően kitöltve – a Volt Produkciónak 2017. szeptember 30-ig visszajuttatja a Volt Produkció postacímére (MOL Nagyon Balaton Check In Játék Volt Produkció 1399 Budapest, Pf.: 694/245) történő postázással, olyan módon, hogy ezen határidőben a küldemény visszaérjen.

A Nyereményjátékban a sorsolás a részvételre jogosult (valamennyi fenti feltételt teljesítő) Játékosok között történik, gépi úton és olyan módon, hogy a sorsolásban részvételre jogosult Játékosok közül véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a Nyertesek. Nem jogosult részvételre az a Játékos, aki valamely kötelező személyi adatát nem adta meg a pecsétfüzetben.

A sorsolásra 2017. október 30-án kerül sor.

A sorsolás alkalmával összesen tíz fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átvételéhez szükséges valamely kötelezettségét a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a nyeremény átvételét visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes addig, amíg további pótnyertesek állnak rendelkezésre a tíz kisorsolt közül. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese.

A Nyerteseket a Volt Produkció 2017. október 31-én 24 óráig értesíti, a pecsétfüzetben feltüntetett email-címen. A Nyeremények átadásának határideje: 2017.december 31.

V. Nyeremények

A Nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 • Fődíj: Volkswagen up! beats személyautó
 • Kétszemélyes VIP bérlet a 2018-as évben az alábbi MOL Nagyon Balaton eseményekre: 
 1. STRAND Fesztivál 
 2. B.my.Lake, 
 3. Balaton Sound, 
 4. Művészetek Völgye, 
 5. Paloznaki Jazzpiknik, 
 6. Siófoki Plázs 
 • Balatoni nyaralás 2018-ban 
 • 250 db BALATON póló (#molnagyonbalaton – Instagram)

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Nyertesek kötelesek együttműködni a Volt Produkcióval. A Volt Produkció vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Volt Produkció nem vállalja a nyeremény átvételével, felhasználásával vagy egyébként a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A nyeremények készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség. Sem a Nyertesek, sem más nem jogosul követelni a Volt Produkciótól, hogy a nyereményeket készpénzre vagy más ajándéktárgyra váltsa át.

A Volt Produkció az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Nyereményjátékban nem ad át vagy sorsol ki.

VI. Adatvédelem

A Nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Nyereményjátékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén a Volt Produkció a Nyertesek nevét a www.nagyonbalaton.hu/checkin weboldalon közzétegye. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg. Ezen személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

A Nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékos kifejezetten, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a megadott személyes adatainak a Volt Produkció általi, a Nyereményjáték lefolytatása és a Nyereményjáték tárgyával összefüggő feladatok végrehajtásának kezeléséhez, továbbá a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek részére történő továbbításához. Ennek keretében a Játékosok a különösen hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Volt Produkció adatbázisába kerüljenek, és a Volt Produkció a nyereményjátékra való jelentkezés során megadott személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolja és kezelje. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes adatokat a Nyereményjáték megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.

A Nyereményjáték adatkezelési azonosítója: bejelentés megtörtént.

A Volt Produkció az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Volt Produkció szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Volt Produkció bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Volt Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely), illetőleg info@nagyonbalaton.hu A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv-ben meghatározott esetekben. Amennyiben a tiltakozása alapján Volt Produkció által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A Játékos a jelen Szabályzat alapján elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Volt Produkció – a törvényi feltételeket betartva – gazdasági reklámot tartalmazó email hírlevelek, marketing üzenetek, direktmarketing tartalmú megkeresések kapcsán felhasználhatja.

VII. Felelősségi kérdések

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen adóazonosító jel, email-cím vagy telefonszám megadásából, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Volt Produkciónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Volt Produkció kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során vagy ahhoz kapcsolódóan keletkező költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a Nyertesekkel kapcsolatos, a Volt Produkcióval, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Volt Produkció nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Volt Produkció nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Budapest, 2017. május 18.

Nyeremények

Balatoni nyaralás a Residence Balaton****superior Conference & Wellness Hotelben 2 fő részére 2 éjszakára félpanzióval

Nyeremény felhasználható: 2018. augusztus 31-ig

Élje át Ön is a Balaton csodáit Siófokon! – Ha elegáns, de meghitt, családias környezetben szeretne pihenni, akkor a legjobb helyen jár. Az exkluzív kis ékszerdobozzá varázsolt 57 szobás hotel csendes kertvárosi övezetben, a Balaton partjától mindössze 100 méterre, a városközponttól 900 méterre található.

A családias szálloda megújult belső terekkel, elegáns szobákkal, kibővült Wellness és Spa Oázissal és rengeteg kényeztető szolgáltatással várja a vendégeket. A három szintes épület modern stílusú, tágas, minden komforttal felszerelt szobái között két deluxe családi szoba, tíz összenyitható kétágyas szoba és egy lakosztály áll rendelkezésre.A 150 fős hangulatos étteremben az ételkínálat valóságos ínyenc kavalkád, legyen szó egyszerű reggeliről vagy többfogásos vacsoráról.

A Lake Wellness Oázisban impozáns mozaikborítású, meleg vizű medencék változatos élményelemekkel kényeztetik a napi munkában megfáradt testet. A kicsiket a játszószobában egy csúszdás játszóházi labirintus várja, míg a wellness részlegen egy kör alakú gyermek medence, melyben a vízköpő bohóc garantáltan mosolyt varázsol a pici arcokra. A szálloda Balaton-parti saját strandjának kényelmét napozó stég, nyugágyak, snack- és koktél bár tesz még komfortosabbá.

Volkswagen up! beats

A pecsétgyűjtésben résztvevő benzinkutak és MOL Nagyon Balaton események

Budapest

I. kerület

 • Mészáros utca 19. 


II. kerület

 • Hűvösvölgyi út 136.

III. kerület

 • Gémeskút utca 12.
 • Szentendrei út 255.
 • Szentendrei út 59/A
 • Árpád fejedelem út 103.
 • Mozaik utca 3.
 • Szentendrei út 100.

IV. kerület

 • Fóti út 130.
 • Váci út 89-92.

VIII. kerület

 • Golgota tér
 • Futó utca
 • Hős utca 9.
 • Kerepesi út 5-7.

IX. kerület

 • Gyáli út 38236/441
 • Napfény utca 26.
 • Gubacsi utca 27.
 • Soroksári út 110-120.

X. kerület

 • Fehér utca 3.
 • Kőbányai út
 • Könyves Kálmán körút 23.

XI. kerület

 • Hunyadi János út 2.
 • Prielle Kornélia utca
 • Budaörsi út 126.
 • Nagyszőlős utca 47-49.
 • Rétköz utca
 • Irinyi utca 45.
 • Mezőkövesd út 1.

XII. kerület

 • Istenhegyi utca 55.

XIII. kerület

 • Garam utca 2.
 • Pap Károly utca
 • Váci út 178.
 • Váci út 19.

XIV. kerület

 • Ógyalla tér 1.
 • Csömöri út 27/A
 • Róna utca 170.
 • Vágány utca 21.
 • Hungária körút 83-85.

XV. kerület

 • Bogáncs utca
 • Szentmihályi út 148.

XVI. kerület

 • Szabadföldi út 81.
 • Veres Péter út 105-107.

XVII. kerület

 • Cinkotai út
 • Pesti út 5.

XIX. kerület

 • Méta utca–Zádor utca sarka
 • Üllői út 303.
 • Ady Endre út 22-26.
 • Nagykőrösi út
 • Puskás Ferenc utca

XX. kerület

 • Helsinki utca 108-112.
 • Ady Endre út 67.

XXI. kerület

 • Kossuth Lajos utca 3.
 • Szabadkikötő út (209990/1)
 • Szent István út

XXII. kerület

 • Nagytétényi út

XXIII. kerület

 • Ócsai utcakimenő 

Pest megye

 • 2740 Abony Radák u.   Pest 
 • 2170 Aszód  Pesti út 3.   Pest 
 • 2092 Budakeszi Budaörsi u. 2749/8 hrsz. Pest
 • 2092 Budakeszi Temető út (Hrsz.: 2405) Pest
 • 2040 Budaörs Garibaldi u. 2. Pest
 • 2040 Budaörs Rubik Ernő u. 6. Pest
 • 2040 Budaörs METRO   Pest
 • 2040 Budaörs Repülőtér (Kinizsi u. 4047/2 hrsz.) Pest
 • 2700 Cegléd  4. fkl út 66km bal oldal II. HRSZ:0389/39 Pest
 • 2700 Cegléd  4. fkl út 66km jobb oldal I. HRSZ:0334/60 Pest
 • 2700 Cegléd  Nagykőrösi út   Pest
 • 2700 Cegléd  Pesti út 87. Pest
 • 2370 Dabas  50.sz.fkl. út   Pest 
 • 2049 Diósd Balatoni út 11. Pest 
 • 2049 Diósd Tétényi u. 2. (hrsz 3666/1) Pest 
 • 2330 Dunaharaszti Fő út Pest 
 • 2120 Dunakeszi 2-es sz. főút Pest 
 • 2030 Érd Ercsi út hrsz 26297/2 Pest 
 • 2030 Érd Budai út I. Pest 
 • 2030 Érd Budai út II. Pest 
 • 2151 Fót Keleti Márton út Pest 
 • 2100 Gödöllő Dózsa György út 61. Pest 
 • 2100 Gödöllő Szabadság u.12.   Pest 
 • 2360 Gyál  Körösi út   Pest 
 • 2230 Gyömrő Mendei út   Pest 
 • 2117 Isaszeg Rákóczi u. hrsz 455 Pest
 • 2144 Kerepes  Szabadság út   Pest 
 • 2340 Kiskunlacháza  Hadház u. 2.   Pest 
 • 2016 Leányfalu Móricz Zsigmond út 165. Pest 
 • 2071 M1autópálya  22-es km   Pest 
 • 2071 M1autópálya  22-es km II. (bal oldal)   Pest 
 • 2146 Mogyoród  Hungaroring   Pest 
 • 2200 Monor  4.sz. fkl. út (Katalin Csárda)   Pest 
 • 2760 Nagykáta  Ady Endre u.   Pest 
 • 2750 Nagykőrös Téglagyári u. 1/A Pest 
 • 2626 Nagymaros Váci út 119. Pest 
 • 2119 Pécel  Köztársaság tér   Pest 
 • 2081 Piliscsaba 10-es fő út Pest 
 • 2085 Pilisvörösvár 10. sz. fkl. út (Hrsz. 0140/31.) Pest 
 • 2013 Pomáz Árpád fejedelem u. Pest 
 • 2300 Ráckeve  Kossuth L. u.   Pest 
 • 2440 Százhalombatta  Bekötő út   Pest 
 • 2443 Százhalombatta  DUFI Olajmunkás út 2. Pest 
 • 2000 Szentendre Vasúti villasor 6. Pest 
 • 2315 Szigethalom  Petőfi Sándor u.   Pest 
 • 2461 Tárnok M7 autópálya 26. km (dél) Pest 
 • 2461 Tárnok M7 autópálya 26+325 km (észak) Pest 
 • 2040 Törökbálint M 0 autópálya 6 km. szelv. Pest 
 • 2045 Törökbálint Raktárvárosi u. 3. Pest 
 • 2600 Vác Balassagyarmati út Pest 
 • 2600 Vác Diadal tér Pest 
 • 2220 Vecsés Fő út 6011/2 hrsz. Pest 
 • 2220 Vecsés M0 I. (jobb) Pest 
 • 2220 Vecsés M0 II. (bal) Pest 
 • 2112 Veresegyház  Fő u.   Pest 
 • 2025 Visegrád 11.sz.fkl. út Pest 
 • 2072 Zsámbék M1 autópálya 28. km (dél) Pest 
 • 2072 Zsámbék M1 autópálya 28. km (észak) Pest

Komárom-Esztergom megye

 • 2510 Dorog Bécsi út Komárom-Esztergom 
 • 2500 Esztergom Dorogi út (111.sz.fkl út) Komárom-Esztergom 
 • 2500 Esztergom Visegrádi út Komárom-Esztergom 
 • 2900 Komárom Mártírok útja 82. Komárom-Esztergom 
 • 2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 94/A Komárom-Esztergom 
 • 2890 Tata Vértesszőlősi út (bal oldal) Komárom-Esztergom 
 • 2800 Tatabánya Győri út Komárom-Esztergom 
 • 2800 Tatabánya Kossuth Lajos utca Komárom-Esztergom 
 • 2837 Vértesszőlős Határ utca 1-3. Komárom-Esztergom

Győr-Moson-Sopron megye

 • 9151 Abda Bécsi utca 1. Győr-Moson-Sopron 
 • 9343 Beled 86.sz. fkl. út Győr-Sopron 
 • 9300 Csorna Soproni út Győr-Sopron 
 • 9027 Győr Budai út (Mártírok utca) Győr-Sopron 
 • 9024 Győr Nagy Imre utca Győr-Sopron 
 • 9026 Győr Nagymegyeri út (volt Galántai) Győr-Sopron 
 • 9000 Győr Szent Imre utca 55. Győr-Moson-Sopron 
 • 9024 Győr Tatai út Győr-Sopron 
 • 9081 Győrújbarát M1 autópálya 119. km Győr-Moson-Sopron 
 • 9222 Hegyeshalom Fő út 1. Győr-Moson-Sopron 
 • 9222 Hegyeshalom Miklóshalmi út 1. Győr-Moson-Sopron 
 • 9330 Kapuvár Győri út Győr-Sopron 
 • 9200 Mosonmagyaróvár Királyhidai út 51. Győr-Moson-Sopron 
 • 9201 Mosonmagyaróvár M 1 - M 15. autópálya I. (Pf.:109/1) Győr-Sopron 
 • 9201 Mosonmagyaróvár M 1 - M 15. autópálya II. (Pf.:109) Győr-Sopron 
 • 9485 Nagycenk 84.sz.fkl. út Győr-Sopron 
 • 9224 Rajka Bem József utca Győr-Sopron 
 • 9400 Sopron Győri út 42. Győr-Moson-Sopron 
 • 9400 Sopron Határátkelő I. (kimenő) Győr-Sopron 
 • 9400 Sopron Kőfaragó tér Győr-Sopron

Vas megye

 • 9500 Celldömölk Ostffy tér Vas 
 • 9556 Duka 8-as főút 118 km 010/3 hrsz. Vas 
 • 9841 Kám Jókai Mór út 2. Vas 
 • 9900 Körmend Rákóczi Ferenc út Vas 
 • 9730 Kőszeg Petőfi Sándor tér Vas 
 • 9955 Rábafüzes 8 - as út Vas 
 • 9955 Rábafüzes 8-as főút Elkerülő Szakasza 0356/4 hrsz. Vas 
 • 9632 Sajtoskál 84-es főút 83. km Vas 
 • 9600 Sárvár Vágóhíd utca 1. Vas 
 • 9970 Szentgotthárd Rábafüzesi út 1. Vas 
 • 9700 Szombathely Viktória út 1. Vas 
 • 9700 Szombathely Zanati út Vas 
 • 9700 Szombathely Zanati út II. Vas 
 • 9800 Vasvár Dr.Tretter László utca52. Vas 
 • 9635 Zsédeny 84-es főút Vas

Zala megye

 • 8380 Hévíz Hévízi út Zala 
 • 8360 Keszthely Festetics György utca Zala 
 • 8360 Keszthely Tapolcai út Zala 
 • 8960 Lenti Széchenyi tér 3. Zala 
 • 8868 Letenye Bajcsy-Zsilinszki Endre utca Zala 
 • 8800 Nagykanizsa Balatoni út Zala 
 • 8800 Nagykanizsa Camping Zala 
 • 8800 Nagykanizsa Elkerülő út Zala 
 • 8978 Rédics 86.sz.fkl. út Zala 
 • 8900 Zalaegerszeg Balatoni út I. Zala 
 • 8900 Zalaegerszeg Göcseji utca 37/A Zala 
 • 8900 Zalaegerszeg Zrínyi Miklós út 20. Zala 
 • 8751 Zalakomár M7 I. (kimenő) Zala 
 • 8751 Zalakomár M7 II. (bejövő) Zala

Somogy megye

 • 8623 Balatonföldvár Szentgyörgyi út Somogy 
 • 8648 Balatonkeresztúr 7.sz.fkl.út Somogy 
 • 8638 Balatonlelle M7 I. (kimenő) Somogy 
 • 8638 Balatonlelle M7 II. (bejövő) Somogy 
 • 8638 Balatonlelle Rákóczi Ferenc utca 3064/6 HRSZ. Somogy 
 • 7570 Barcs Erkel Ferenc utca hrsz.1931 Somogy 
 • 8719 Böhönye Szabadság utca Somogy 
 • 8840 Csurgó Iharos út Somogy 
 • 7988 Darány 496/1 hrsz. Somogy 
 • 8640 Fonyód József Attila utca (Bélatelep) Somogy 
 • 7530 Kadarkút Kaposvári utca Somogy 
 • 7400 Kaposvár Füredi út 180. Somogy 
 • 7400 Kaposvár Guba Sándor utca Somogy 
 • 7400 Kaposvár Kanizsai utca külterület 031/7 Somogy 
 • 7400 Kaposvár Vásár tér Somogy 
 • 8700 Marcali Noszlopy Gáspár utca 37. Somogy 
 • 7500 Nagyatád Lábodi út Somogy 
 • 8654 Ságvár 65-ös főút Somogy 
 • 8600 Siófok M7 autópálya 94. km (dél) Somogy 
 • 8600 Siófok M7 autópálya 94. km (észak) Somogy 
 • 8600 Siófok Wesselényi utca 106. Somogy 
 • 8660 Tab Siófoki út Somogy 
 • 8621 Zamárdi Endrédi út Somogy

Baranya megye

 • 7815 Harkány Pécsi út Baranya 
 • 7300 Komló Feketegyémánt tér Baranya 
 • 7700 Mohács Eszéki út Baranya 
 • 7700 Mohács Pécsi út Baranya 
 • 7615 Pécs 6.sz.fkl. út (Cserkút) Baranya 
 • 7633 Pécs Endresz út Baranya 
 • 7629 Pécs Komlói út Baranya 
 • 7632 Pécs Maléter Pál utca Hrsz. 21169 Baranya 
 • 7624 Pécs Szigeti út Baranya 
 • 7720 Pécsvárad 6.sz.fkl.út Baranya 
 • 7370 Sásd Szent Imre út 42. (korábban: Noszlopy Gáspár utca) Baranya 
 • 7800 Siklós Szent István tér Baranya 
 • 7811 Szalánta 58. főút Baranya 
 • 7940 Szentlőrinc Törökföld utca 1033 hrsz. Baranya 
 • 7900 Szigetvár József Attila utca 66. Baranya 
 • 7838 Vajszló Széchenyi István út 34. Baranya 
 • 7773 Villány Virágosi út hrsz.0102. Baranya

Bács-Kiskun megye

 • 6430 Bácsalmás Backnang út 7. Bács-Kiskun 
 • 6500 Baja Dózsa Gy. utca 97. Bács-Kiskun 
 • 6500 Baja Szegedi út Bács-Kiskun 
 • 6623 Bócsa III. körzet 1. Bács-Kiskun 
 • 6448 Csávoly Dózsa Gy. utca 50. Bács-Kiskun 
 • 6440 Jánoshalma Halasi út 91. Bács-Kiskun 
 • 6300 Kalocsa Negyvennyolcas út Bács-Kiskun 
 • 6237 Kecel Császártöltési utca 50. Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét Békéscsabai út Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét Budai utca Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét Ceglédi utca 27. Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét Izsáki utca 67. Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét Izsáki út 12/a Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét Katona József tér Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét M5 autópálya Bács-Kiskun 
 • 6000 Kecskemét M5 autópálya jobb Bács-Kiskun 
 • 6200 Kiskőrös Petőfi S. utca 94. Bács-Kiskun 
 • 6100 Kiskunfélegyháza Bajcsy-Zsilinszky út Bács-Kiskun 
 • 6400 Kiskunhalas Majsai út 18. Bács-Kiskun 
 • 6120 Kiskunmajsa belterület hrsz: 3162 Bács-Kiskun 
 • 6090 Kunszentmiklós Szabadság utca 30. Bács-Kiskun 
 • 6050 Lajosmizse 50.sz.út jobb oldal Bács-Kiskun 
 • 6065 Lakitelek Szikra utca 206/c Bács-Kiskun 
 • 6320 Solt Vecsei utca 52. Bács-Kiskun 
 • 6080 Szabadszállás Petőfi Sándor út 19. Bács-Kiskun 
 • 6060 Tiszakécske Szolnoki utca Bács-Kiskun

Csongrád megye

 • 6640 Csongrád Szentesi út Csongrád 
 • 6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János út 170. Csongrád 
 • 6800 Hódmezővásárhely Tóalj út Csongrád 
 • 6760 Kistelek 5. sz. fkl.út jobb oldal Csongrád 
 • 6763 Szatymaz M5 autópálya 151,5 km bal oldal Csongrád 
 • 6763 Szatymaz M5 autópálya 151,5 km jobb oldal Csongrád 
 • 6750 Szeged 47.sz.fkl.út ( Algyő Pf.:11 ) Csongrád 
 • 6724 Szeged Csongrádi sugárút Csongrád 
 • 6701 Szeged Dorozsmai út 16. Csongrád 
 • 6728 Szeged Dorozsmai út 20. Csongrád 
 • 6725 Szeged Kálvária sugárút 96. Csongrád 
 • 6771 Szeged Makai út Csongrád 
 • 6723 Szeged Makkosházi krt. 6. Csongrád 
 • 6725 Szeged Vásárhelyi Pál utca 25444 hrsz. Csongrád 
 • 6600 Szentes Attila út Csongrád

Békés megye

 • 5600 Békéscsaba Bartók Béla út Békés 
 • 5600 Békéscsaba Corvin utca 31. Békés 
 • 5600 Békéscsaba Sportcsarnok, Gyulai út Békés 
 • 5600 Békéscsaba Szegedi út Békés 
 • 5510 Dévaványa Sport utca 5. Békés 
 • 5500 Gyomaendrőd Fő út Békés 
 • 5700 Gyula Csabai út Békés 
 • 5700 Gyula Temesvári út 3469/2 hrsz. Békés 
 • 5650 Mezőberény Békési út Békés 
 • 5820 Mezőhegyes Kinizsi tér 1. Békés 
 • 5800 Mezőkovácsháza Mezőhegyesi út Békés 
 • 5931 Nagyszénás Orosházi út Békés 
 • 5900 Orosháza Elkerülő Békés 
 • 5900 Orosháza Kettőssánc tér Békés 
 • 5720 Sarkad Vásár tér 1-3 Békés 
 • 5540 Szarvas Békéscsabai út Békés 
 • 5540 Szarvas Szabadság út 51-53. Békés 
 • 5520 Szeghalom Ady Endre út Békés

Hajdú-Bihar megye

 • 4100 Berettyóújfalu 42-47 főút körforg Hajdú-Bihar 
 • 4100 Berettyóújfalu 42.sz. fkl. út Hajdú-Bihar 
 • 4100 Berettyóújfalu 47.sz.fkl.út Hajdú-Bihar 
 • 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út Hajdú-Bihar 
 • 4029 Debrecen Benedek tér Hajdú-Bihar 
 • 4027 Debrecen Böszörményi út Hajdú-Bihar 
 • 4028 Debrecen Kassai út 27. Hajdú-Bihar 
 • 4030 Debrecen Mikepércsi út I. (kimenő) Hajdú-Bihar 
 • 4033 Debrecen Sámsoni út Hajdú-Bihar 
 • 4025 Debrecen Segner tér Hajdú-Bihar 
 • 4031 Debrecen István út 147. Hajdú-Bihar 
 • 4030 Debrecen Mikepércsi út II. (bejövő) Hajdú-Bihar 
 • 4075 GörbeházaM3 M3 I. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/8) Hajdú-Bihar 
 • 4075 GörbeházaM3 M3 II. (182,5-ös km kő, hrsz: 0437/6) Hajdú-Bihar 
 • 4220 Hajdúböszörmény Debreceni út 1. Hajdú-Bihar 
 • 4087 Hajdúdorog Böszörményi út 85. Hajdú-Bihar 
 • 4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út Hajdú-Bihar 
 • 4200 Hajdúszoboszló Debreceni út Hajdú-Bihar 
 • 4274 Hosszúpályi Földvár utca 1/a. Hajdú-Bihar 
 • 4138 Komádi Szent István út 24. Hajdú-Bihar 
 • 4090 Polgár Hajdú utca 16.(Munkácsy út) Hajdú-Bihar 
 • 4150 Püspökladány Keleti sor 17. Hajdú-Bihar 
 • 4243 Téglás 4.sz. fkl. út Hajdú-Bihar 
 • 4287 Vámospércs Debreceni út Hajdú-Bihar

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 • 4561 Baktalórántháza 41.sz. főút Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4765 Csenger Ady Endre utca Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4900 Fehérgyarmat Alkotmány út 31. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4600 Kisvárda Attila út Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4700 Mátészalka Vásár tér 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4300 Nyírbátor Császári út Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4400 Nyíregyháza László utca Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4400 Nyíregyháza Széna tér Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4400 Nyíregyháza Tokaji út ( Repülötér ) Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4400 Nyíregyháza Vasgyár utca 18. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4400 Nyíregyháza Pazonyi út Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4450 Tiszalök Táncsics Mihály utca 86. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4244 Újfehértó 4.sz. fkl. út Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4800 Vásárosnamény Nyíregyházi út 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 • 4625 Záhony 4.sz. fkl. út Szabolcs-Szatmár-Bereg

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 • 3780 Edelény 27.sz. fkl. út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3860 Encs 3.sz.fkl.út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3561 Felsőzsolca 3.sz.fkl.út hrsz 2034/14 Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3700 Kazincbarcika 26. sz. főút Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3700 Kazincbarcika Mucsonyi út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3450 Mezőcsát Nyékládházi út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3400 Mezőkövesd Nyárádi út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3526 Miskolc Boldva utca 2. Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3526 Miskolc Búza tér Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3530 Miskolc Király utca 1/A Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3508 Miskolc Pesti út I.(bemenő) Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3533 Miskolc Újgyőri főtér 3. Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3508 Miskolc Pesti út II. (kijövő) Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3600 Ózd Vasvár út (25 -ös út) Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3630 Putnok 26. sz. fkl. út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3770 Sajószentpéter Kossuth Lajos út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3950 Sárospatak Wesselényi Miklós út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3980 Sátoraljaújhely Várhegy utca Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3900 Szerencs Gyár út 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3900 Szerencs 37.sz. fkl. út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3800 Szikszó Vásár tér/Miskolci utca5. Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3580 Tiszaújváros 35.sz.fkl. út Borsod-Abaúj-Zemplén 
 • 3910 Tokaj Tarcali út 86. Borsod-Abaúj-Zemplén

Heves megye

 • 3300 Eger Kistályai út 1. Heves 
 • 3300 Eger Kővágó tér Heves 
 • 3300 Eger Mátyás király út 169. Heves 
 • 3300 Eger Rákóczi út Heves 
 • 3390 Füzesabony Maklári út Heves 
 • 3200 Gyöngyös Alkotmány út 19. Heves 
 • 3200 Gyöngyös Pesti út Heves
 • 3000 Hatvan Csányi út Heves 
 • 3000 Hatvan M3 I. Heves 
 • 3000 Hatvan M3 II. Heves 
 • 3000 Hatvan Rákóczi út Heves 
 • 3360 Heves Csáti út Heves 
 • 3355 Kápolna 3.sz. fkl. út Heves 
 • 3244 Parádfürdő 24.sz. fkl. út Heves 
 • 3250 Pétervására Orgona út 6. Heves 
 • 3350 Rekettyés pihenőhely M3 I. Heves 
 • 3350 Rekettyés pihenőhely M3 II. Heves

Nógrád megye

 • 2660 Balassagyarmat Kővári út Nógrád 
 • 3078 Bátonyterenye 21.sz. fkl. út Nógrád 
 • 2686 Galgaguta Kossuth utca 27. Nógrád 
 • 2651 Rétság 2.sz. fkl. út Nógrád 
 • 3100 Salgótarján Budapesti utca 27. Nógrád 
 • 3100 Salgótarján Rákóczi út 77-89. Nógrád 
 • 3170 Szécsény Salgótarjáni út Nógrád

Jász-Nagykun-Szolnok megye

 • 5465 Cserkeszőlő Kecskeméti út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5231 Fegyvernek 4.sz. fkl. út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5100 Jászberény Nagykátai út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5100 Jászberény Szolnoki utca Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5300 Karcag Gyarmati utca Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5300 Karcag Madarasi út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5331 Kenderes Petőfi út 73/A Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5310 Kisújszállás 4.sz.fkl.út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5340 Kunhegyes Kossuth Lajos utca 74-78. Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5440 Kunszentmárton Szentesi út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5435 Martfű Földvári út 4. Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5400 Mezőtúr Balassi Bálint utca Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5000 Szolnok Abonyi út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5000 Szolnok Elkerülő út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5000 Szolnok Gábor Áron tér Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5000 Szolnok Pozsonyi út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5000 Szolnok Tószegi út 18/A Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5350 Tiszafüred Ady Endre út Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 92-94. Jász-Nagykun-Szolnok 
 • 5420 Túrkeve Kisújszállási utca Jász-Nagykun-Szolnok

Fejér megye

 • 2457 Adony 6.sz. fkl. út Fejér 
 • 2060 Bicske Botond tér Fejér 
 • 8135 Dég 64.sz.fkl.út Fejér 
 • 2400 Dunaújváros 6.sz.fkl.út Fejér 
 • 2451 Ercsi M6 I. (kimenő) (M6 külterület 30 km szelvény) Fejér 
 • 2451 Ercsi M6 II. (bejövő) (M6 külterület 30 km szelvény) Fejér 
 • 8157 Füle M7 autópálya 83 km (dél) Fejér 
 • 8157 Füle M7 autópálya 83 km (észak) Fejér 
 • 2483 Gárdony Szabadság utca Fejér 
 • 8060 Mór Nemes utca 24. Fejér 
 • 8060 Mór Nemes utca (81-es út) Fejér 
 • 7000 Sárbogárd Köztársaság út 147. Fejér 
 • 8051 Sárkeresztes 0133. (81-es főút) Fejér 
 • 8000 Székesfehérvár Sárkeresztúri út 8. Fejér 
 • 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út Fejér 
 • 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 113. Fejér 
 • 8000 Székesfehérvár Balatoni út Fejér 
 • 8000 Székesfehérvár Szent Flórián krt. 5. Fejér 
 • 2481 Velence M 7. autópálya I. Fejér 
 • 2481 Velence M 7. autópálya II. Fejér

Veszprém megye

 • 8261 Badacsony 71.sz. föút Veszprém 
 • 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út Veszprém 
 • 8172 Balatonakarattya 71.sz. föút Veszprém 
 • 8220 Balatonalmádi Fûzfôi út 5. (71-es út) Veszprém 
 • 8312 Balatonederics 71-es főút 069 hrsz. Veszprém 
 • 8230 Balatonfüred Széchenyi István út Veszprém 
 • 8460 Devecser Pápai út Veszprém 
 • 8192 Hajmáskér 8-as főút 40. km Veszprém 
 • 8291 Nagyvázsony Templom kert Veszprém 
 • 8500 Pápa Csóka fogadó, Jókai út 63. Veszprém 
 • 8500 Pápa Győri út Veszprém 
 • 8330 Sümeg Alkotmány utca Veszprém 
 • 8300 Tapolca Gyulakeszi utca 2. Veszprém 
 • 8300 Tapolca Keszthelyi utca Veszprém 
 • 8300 Tapolca Kossuth út Veszprém 
 • 8100 Várpalota 8.sz.fkl. út I. (jobb) Veszprém 
 • 8100 Várpalota 8.sz.fkl. út II. (bal) Veszprém 
 • 8100 Várpalota 8-as főút Veszprém 
 • 8200 Veszprém Almádi utca Veszprém 
 • 8200 Veszprém Budapesti utca Veszprém 
 • 8200 Veszprém Budapesti út 91. Veszprém 
 • 8420 Zirc Kossuth Lajos út Veszprém

Tolna megye

 • 7140 Bátaszék Budai út 114-116. Tolna 
 • 7150 Bonyhád 1356/3 hrsz. (Kossuth L. út) Tolna 
 • 7150 Bonyhád Zrínyi Miklós utca 25. Tolna 
 • 7200 Dombóvár Köztársaság utca 27. (Tüskevár) Tolna 
 • 7020 Dunaföldvár 6-os út Tolna 
 • 7661 Kaposszekcső 611-es főút 0103/27 hrsz. (Petőfi utca) Tolna 
 • 7030 Paks 6.sz.fkl. út bal Tolna 
 • 7081 Simontornya Belterület 1326/3 hrsz. Tolna 
 • 7100 Szekszárd Csatári Torok Tolna 
 • 7056 Szekszárd M6 I. jobb oldal Tolna 
 • 7056 Szekszárd M6 II. bal oldal Tolna 
 • 7100 Szekszárd Pásztor út 6. Tolna 
 • 7090 Tamási Szabadság utca 90. Tolna 
 • 7130 Tolna Szedresi utca Tolna 
 • 7131 Tolna-Mözs Béri Balogh Ádám utca 4. Tolna

MOL Nagyon Balaton események

 • 2017. június 8-11. Nagyon Balaton Koncertek (Könyv-Bor-Jazz Fesztivál), Balatonfüred – Tourinform Iroda (június 14-ig): H-P 9:00-17:00, Sz 9:00-15:00 
 • 2017. június 10-11. Nemzeti Regatta, Siófok – MOL Nagyon Balaton-kisbusz: 10:00-18:00 
 • 2017. június 17. Nagyon Balaton Koncertek (Balatoni nyár nyitóbuli a Budapest Bárral), Révfülöp – MOL Nagyon Balaton-kisbusz: 17:00-20:00
 • 2017. június 17-18. Los An Gyenes, Gyenesdiás – Fesztiválterület, infopont: 10:00-20:00
 • 2017.június. 16-augusztus 26. Siófok Plázs, Siófok – helyszíni jegypénztár: 10:00-18:00 
 • 2017. június 24-augusztus 27. Hosszúlépés, helyszíni jegypénztár
 • 2017. június 20-25. Everness, Alsóörs – MOL Nagyon Balaton-kisbusz: 12:00-20:00 
 • 2017. június 17-től Kultkikötő, Balatonföldvár – helyszíni jegypénztár: K-SZ 09:30-12:30, 15:30-18:30,
  V 09:30-12:30; előadás-napokon (CS-SZ, a központi jegyiroda zárása után) főbejárati jegypénztár 18:30-21.00; gyerekszínházi előadásokkor főbejárati jegypénztár 10:00-11:30
 • 2017. június 17-től Kultkikötő, Balatonboglár – helyszíni jegypénztár
 • 2017. június 17-től Kultkikötő, Balatonyfenyves – helyszíni jegypénztár
 • 2017. július 5-9. Balaton Sound, Zamárdi – MOL Nagyon Balaton-kisbusz: 10:00-20:00 
 • 2017. július 6-8. Kékszalag, Balatonfüred – Balatonfüred Tourinform: CS-SZ 09:00-19:00, V 10:00-16:00
 • 2017. július 6-9. Parti Pezsgés, Balatonboglár, helyszíni jegypénztár – 18:00-20:00 
 • 2017. július 7. MOL Nagyon Balaton Koncertek (Kékszalag Fesztivál), Balatonfüred – Tourinform Iroda (június 15-től): H-SZ 9:00-19:00, V 10:00-16:00
 • 2017. július 07-09. Keszthely Fest, Keszthely – Amazon-ház: 12:00-21:00
 • 2017. július 12-15. VeszprémFest, Veszprém – MOL Nagyon Balaton-kisbusz: 12:00-18:00 
 • 2017. július 14-30. Badacsony Bor7, Badacsonytomaj – Tourinform iroda: H-P: 9:00-19:00; Sz-V: 10:00-19:00
 • 2017. július 19-22. Veszprémi Utcazene Fesztivál, Veszprém – Inkognito Kávézó: 12:00-20:00 
 • 2017. július 21-30. Művészetek Völgye, Kapolcs – MOL Nagyon Balaton-kisbusz (Momentán Udvar): 12:00-20:00 
 • 2017. július 21-25. ARTplacc, Tihany – Placc Bisztró: 12:00-20:00
 • 2017. július 28. Kompkoncert 1. Stereo MC’s, Tihany rév – helyszíni jegypénztár: 12:00-20:00
 • 2017. augusztus 3-5. Paloznaki Jazz Piknik, Paloznak – MOL Nagyon Balaton-kisbusz (Nagyszínpad): 16:00-23:00
 • 2017. augusztus 13-szeptember 3. Füredi Borhetek, Balatonfüred – Tourinform Iroda: H-SZ 9:00-19:00, V 10:00-16:00 
 • 2017. augusztus 23-26. Strand Fesztivál, Zamárdi – MOL Nagyon Balaton-kisbusz: 12:00-23:00 
 • 2017. augusztus 23-26. B.my.Lake Fesztivál, Zamárdi – helyszíni információs pult: 12:00-23:00
 • 2017. augusztus 25. Kompkoncert 2. Családi Komp: Alma Zenekar, Tihany rév – helyszíni jegypénztár: 08:30-12:00 
 • 2017. szeptember 16. Kompkoncert 3. Tankcsapda, Tihany rév – MOL Nagyon Balaton-kisbusz: 12:00-20:00 

Lájkold a cikket, és mondd el róla a véleményed!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Általános Szerződési Feltételeink 2018. május 25-től megújultak, amelyek közül kiemelnénk a GDPR szabályozáshoz kapcsolódó Személyes adatok kezelése fejezet pontjait. Rendben